poniedziałek - piątek 09:00 – 17:00, sobota 10:00 - 14:00

Regulamin sklepu

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.clearpc.pl prowadzony jest przez firmę Clear PC Piotr Kuprianowicz z siedzibą w Białymstoku, kod pocztowy 15-404, ul. Młynowa 38 lok.15, NIP: 5422953601, REGON: 364603179, e-mail: biuro@clearpc.pl, telefon: 668 382 351.
 2. Definicje:
  • sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.clearpc.pl,
  • regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego,
  • sprzedawca – Clear PC Piotr Kuprianowicz z siedzibą w Białymstoku, kod pocztowy 15-404, ul. Młynowa 38 lok.15, NIP: 5422953601, REGON: 364603179, e-mail: biuro@clearpc.pl, telefon: 668 382 351,
  • kupujący – osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskuje dostęp do serwisu, świadczonych za jego pomocą usług i sprzedawanych w nim produktów,
  • formularz zamówienia – dostępny w sklepie internetowym formularz, umożliwiający kupującemu złożenie zamówienia i jego realizację,
  • zamówienie – oświadczenie woli kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą,
  • umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827).
  • produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy kupującym a sprzedawcą,
  • koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające kupującemu przechowanie wybranych produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości,
  • promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane produkty,
  • dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT,
  • newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze sklepem internetowym.
 3. Przed zatwierdzeniem wypełnionego Formularza zamówienia, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
 4. W sklepie internetowym mogą być organizowane promocje na wybrane produkty z oferty sklepu.

Zamówienia

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Kupujący może składać zamówienia jedynie przy użyciu sklepu internetowego.
 4. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym są oryginalne.
 5. Zamówienia, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 6. W celu złożenia oraz zrealizowania zamówienia, kupujący proszony jest o dodanie produktu do koszyka, wypełnienie dostępnego na stronie formularza zamówienia oraz przesłanie go do sklepu internetowego poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17:00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 8. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji zamówienia przez sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 9. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą potwierdzenia przez sprzedającego złożenia oraz przyjęcia do realizacji zamówienia w wiadomości e-mail.
 10. Czas realizacji zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie go do wysyłki) wynosi zazwyczaj trzy dni robocze (dotyczy zamówień opłaconych oraz wyłącznie produktów dostępnych w magazynie).
 11. Czas realizacji zamówienia w okresach przedświątecznych może ulec nieznacznemu przedłużeniu. Czas realizacji zamówienia w tym okresie nie przekracza jednak pięciu dni roboczych, z zastrzeżeniem, że dotyczy on zamówień opłaconych oraz wyłącznie produktów dostępnych w magazynie.
 12. Kupujący informowany jest o braku dostępności produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zrezygnować z zamówionego produktu albo z całości zamówienia.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji zamówienia.

Płatności

 1. Ceny w sklepie internetowym podane są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są doliczane w trakcie składania zamówienia.
 2. O całkowitej kwocie zamówienia kupujący informowany jest przy każdym składaniu zamówienia..
 3. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu.
 4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione produkty:
  • płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe sprzedawcy,
  • płatność internetowa – Przelewy24,
  • płatność za pobraniem
 5. Wyboru metody płatności dokonuje kupujący podczas składania Zamówienia.
 6. Produkty wysyłane są po zaksięgowaniu 100% środków pieniężnych na koncie sprzedawcy.
 7. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy Przelewy24 dostępnej pod adresem www.przelewy24.pl, wykorzystywanej przez PayPro SA/DialCom 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul. Kanclerskiej 15, NIP: 781-173-38-52, REGON: 634509164, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306513.

Dostawa

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby dostawy zamówionych Produktów:
  • firma kurierska,
  • odbiór osobisty,
 2. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

Reklamacja

 1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
 3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.
 5. Reklamacje należy kierować na adres:
  Clear PC Piotr Kuprianowicz
  Młynowa 38 lok.15
  15-404 Białystok
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni.

Gwarancja

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją.

Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.
 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu (bez kosztów wysyłki) do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 9. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących Konsumentami, tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

Ochrona danych osobowych

 1. Kupujący, wypełniając Formularz zamówienia lub Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług zawarcia umowy sprzedaży oraz newslettera.
 3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
 4. Kupujący ma możliwość dostępu do własnych danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 25.07.2019 roku.

 

O Clear PC

Serwis komputerowy Clear PC powstał aby pomóc Państwu w rozwiązaniu wszelkich problemów ze sprzętem komputerowym. Specjalizujemy się w naprawach wszystkich rodzajów laptopów i komputerów stacjonarnych.

Nasz serwis komputerowy jest wyposażony w najnowszy sprzęt do szybkiego diagnozowania i naprawy wszelkich usterek.

Clear PC

ul. Młynowa 38 lok. U15
Białystok, 15-404

DANE KONTAKTOWE
e-mail: biuro@clearpc.pl
tel.: 668 382 351

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek - piątek: 9-17
sobota: 10-14